fbpx

Naar de oorlog met

Naar de oorlog met

Generatie Watjes?

Generatie Watjes?

Beste studenten

Beste studenten

Over jullie generatie bestaan heel wat twijfels.

Op 5 maart verscheen in De Standaard een column ‘Generatie Watjes’ en het ging over jullie. Het beeld werd neergezet dat jullie alles in de schoot geworpen krijgen. Jullie leven een luilekker leventje, stellen amper iets in vraag en van ontbering hebben jullie nog nooit gehoord. Ga daar mee naar de oorlog! De auteur ging er gemakkelijkheidshalve aan voorbij dat meer dan de helft onder jullie er naast de studie nog een extra baan op nahoudt, al te dikwijls uit noodzaak.

Vrijdag 13 maart gingen de gebouwen van Howest op slot.

Maandag 16 maart opende de online campus van Howest. Zou het wel goedkomen met Generatie Watjes? Zouden jullie wel in gang schieten in die digitale leeromgeving? Zouden jullie wel overleven in de eenzaamheid zonder vrienden?

De context van het leren veranderde fundamenteel.

Weg beschermende anonieme aula, weg collega-studenten, weg lectoren bij wie een student onmiddellijk met vragen terecht kan. In de plaats kwamen videolessen en webinars in tools waar jullie nog niet mee gewerkt hadden, chatten met lectoren in plaats van vragen te stellen, leerpaden, enzovoort.

Zouden jullie nog wel bijleren?

Dreigden er niet veel studenten af te haken, te verglijden in eenzaamheid?

Niets bleek minder waar.

De aanwezigheden in de online lessen waren perfect vergelijkbaar met de fysieke lessen uit een schijnbaar ver verleden. Jullie namen enthousiast deel aan elk mogelijk probeersel van lectoren en gaven oprechte feedback. Door jullie openheid konden lectoren snel vooruitgang boeken en samen met jullie tot formats komen die pasten bij jullie noden en die inspeelden op de kenmerken van de nieuwe lesmedia.

Maar in een schoolcontext is het natuurlijk allemaal gemakkelijk, hoor je de kritische buitenstaander al denken.

In het bedrijfsleven, daar zal Generatie Watjes wel anders piepen, mijnheer!

En jullie piepten anders.

Jullie verrichtten stages van op afstand; een uniek experiment. Samen met de stageorganisaties werd snel een manier gevonden om efficiënt te telewerken. De commentaren van de stagebedrijven zijn steevast dat jullie autonoom werken, jullie vak kennen en flexibel zijn. In een handomdraai leerden jullie van op afstand feedback vragen, met online tools en platformen werken en vooral snel schakelen wanneer noodzakelijk.

Jullie vergaten elkaar ook niet.

Studenten gaven online yogalessen voor hun medestudenten, ondersteunden elkaar met extra uitleg, boden als trotse ambassadeurs aan studiekiezers inzichten en tips over de richting.

Kortom, jullie hebben blijk gegeven van een groot aanpassingsvermogen,...

van de drive om te blijven gaan met een concreet doel voor ogen en met in het achterhoofd jullie sociale rol als student. Naar de oorlog wil ik niet gaan met jullie, oorlog wens ik ons niet toe. Maar de toekomst zie ik met jullie wel zitten.

Jullie zijn klaar voor de toekomst,...

… jullie hebben de skills en de juiste attitude voor de nog onbekende uitdagingen die de toekomst in petto heeft. Met jullie vindt de maatschappij zichzelf terug uit.

Laat niemand jullie nog Generatie Watjes noemen!

Laat niemand jullie nog Generatie Watjes noemen!

Team Communicatiemanagement - Howest

Jan Dauwe, Caroline Baert, Gudrun Dewulf, Ingmar Proot, Lieselot Vandamme, Joanna Desmet, Joke Hautekiet, Sarah Vierstraete, Dirk Laverge, Isabelle Van Tomme, Evelien Martens

Generation Softies?

Generation Softies?

Dear students

Dear students

There are many doubts about your generation.

On the 9th of March, a column entitled “Generation Softies” appeared in De Standaard (a Belgian newspaper) and it was about you. The image was portrayed that you get everything thrown into your lap. You live a lazy life, you hardly question anything and you have never heard of hardship. For the sake of simplicity, the author ignored the fact that more than half of you have an extra job in addition to your studies, all too often out of necessity.

Friday, March 13, the Howest buildings were closed.

Monday, March 16, the Howest online campus opened. Would it be okay with ‘Generation Softies’ ? Would you get started in that digital learning environment? Would you survive in solitude without your friends?

The context of learning changed fundamentally.

Away from protective anonymous auditorium, away from fellow students, away from lecturers to whom a student can immediately turn to with questions. Instead came video lessons and webinars in tools that you hadn’t worked with, chatting with lecturers instead of asking questions, learning paths, and so on.

Would you still learn?

Did not many students threaten to drop out, to slip into loneliness?

Nothing proved further from the truth.

The attendance in the online lessons was perfectly comparable to the physical lessons from an apparently distant past. You enthusiastically participated in every possible trial of lecturers and gave sincere feedback. Because of your openness, lecturers were able to make rapid progress and together came up with formats that matched your needs and that responded to the characteristics of the new teaching media.

You didn’t forget each other either.

Students gave online yoga classes for their fellow students, supported each other with extra explanations, and offered future students insights and tips on their field of study as proud ambassadors.

In short, you have shown great adaptability,...

… the drive to keep going with a concrete goal in mind and with your social role as a student in mind. 

You are ready for the future,...

… you have the skills and the right attitude for the as yet unknown challenges that the future holds. Society reinvents itself with you.

Don’t let anyone call you Generation Softies!

Don’t let anyone call you Generation Softies!

Team Communicatiemanagement - Howest

Jan Dauwe, Caroline Baert, Gudrun Dewulf, Ingmar Proot, Lieselot Vandamme, Joanna Desmet, Joke Hautekiet, Sarah Vierstraete, Dirk Laverge, Isabelle Van Tomme, Evelien Martens, Sarah Markewich, Allie Weiss, Annelies Geneyn, Nico Van den Abeele

Over de auteur

Jan Dauwe

Opleidingscoördinator bachelor in het Communicatiemanagement en graduaat in de Marketing- en Communicatiesupport aan Howest in Kortrijk